در حال حاضر 0 نوبت برای شما به ثبت رسیده است.

کلینیک پوست و مو:: فهرست داروها ::در این بخش، مهمترین داروهای پوستی (جهت پیشگیری و درمان بیماری‌های پوستی) به ترتیب حروف الفبای فارسی، لیست شده است که می‌توانید با کلیک بر روی هرکدام از داروها، اطلاعات بیشتری از آن دارو کسب نمایید.

آسیترتین

آداپالن

اریترومایسین (موضعی)

اسید سالسیلیک کامپاند

اسید سالیسیلیک کامپاند

ایزوترتینوئین

ایکتیول

بتامتازون (موضعی)

بنزوئیل پروکساید، (بنزویل پروکسید)

بنزوکائین

بنزیل بنزوات

تربینافین

ترتینوئین

تریامسینولون (موضعی)

تریامسینولون – نئومایسین – نیستاتین

تولنفتات

دکسپانتنول

دی اکسید تیتانیوم

دیترانول

دیکلوفناک دی اتیل آمونیوم

زینک اکساید، اکسید روی

زینک اکسید

ستریماید – کلرهگزیدین

سولفادیازین نقره

فلوئوسینولون

فیبرینولیزین

لیدوکائین موضعی

مافناید

ماینوکسیدیل

مایکونازول

متوکسالن

متیل سالسیلات

منوبنزون

موپیروسین

مکوئینول

مینوکسیدیل (موضعی)

میکونازول

نیتروفورازون

هیدروکورتیزون

ویتامین A+D

پارا آمینو بنزوئیک اسید

پتاسیم پارا آمینو بنزوئیک اسید

پرمترین

پماد سوختگی

کالامین

کاپسیکوم

کلسی پوتریول

کلوبتازول

کلودیون

کول تار