آدرس : ساری، خیابان قارن، روبروی حسینه حاجی آباد

شماره تماس  : ۰۹۱۱۵۵۲۱۴۰۰